Процедура реєстрації ТОВ

Одним з найпоширеніших видів господарських товариств в економічній сфері України є товариства з обмеженою відповідальністю (далі – «ТОВ»). Відповідно до ст. 50 Закону України “Про господарські товариства” товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

ТОВ — це таке господарське товариство, яке засноване одним або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах вартості своїх внесків.

Називаючи цей вид товариства «товариством з обмеженою відповідальністю», законодавець не має на увазі обмеження відповідальності товариства як суб’єкта господарського права (юридичної особи) якимись певними розмірами майна або грошових коштів (наприклад, лише розміром статутного капіталу). Насправді йдеться про обмеження відповідальності учасників товариства, які несуть її ризик у межах своїх вкладів до статутного фонду. Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю може бути передбачено, що учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов’язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Основні риси, які притаманні товариству з обмеженою відповідальністю:

ТОВ має статус юридичної особи та підлягає державній реєстрації, мають власне найменування та виступають в цивільному та господарському обороті від власного імені;

 • Учасники наділяють ТОВ майном, яке стає власністю ТОВ;
 • ТОВ діє на підставі статуту;
 • максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягти 100 осіб;
 • Керівництво ТОВ здійснюють загальні збори засновників, а також призначений загальними зборами виконавчий орган ТОВ (директор або дирекція);
 • Засновник ТОВ несе відповідальність за зобов’язаннями ТОВ лише в межах свого внеску до статутного капіталу ТОВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю може здійснювати свою діяльність за умови і після її державної реєстрації в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Документи для реєстарації ТОВ

Процедура державної реєстрації ТОВ регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Згідно із ст. 24 цього Закону, для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору за місцезнаходженням ТОВ такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1);
 • примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвідчену копію)  рішення  засновників  або  уповноваженого  ними органу про створення   юридичної  особи  у  випадках,  передбачених  законом;
 • два   примірники   установчих   документів  (у  разі  подання електронних  документів  –  один  примірник);
 • документ, що  засвідчує  внесення  реєстраційного  збору   за проведення  державної реєстрації  юридичної особи. У разі подання електронних   документів   для   проведення  державної  реєстрації юридичної   особи  підтвердженням  внесення  плати  за  проведення державної  реєстрації  юридичної  особи  є  примірник електронного розрахункового   документа,   засвідченого   електронним  цифровим підписом. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за проведення державної реєстрації юридичної особи сплачується реєстраційний збір у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • інформацію   з   документами,   що   підтверджують  структуру власності  засновників  – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних  осіб  –  власників  істотної  участі цих юридичних осіб;
 • належним чином оформлену довіреність (якщо документи на реєстрацію подаються не засновником).

Державний реєстратор протягом трьох робочих днів з моменту отримання документів (за відсутності підстав для залишення документів без розгляду або для відмови у державній реєстрації) зобов’язаний здійснити державну реєстрацію ТОВ та не  пізніше  наступного  робочого  дня  з  дати державної реєстрації   юридичної   особи  державним  реєстратором  видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним   особі  один  примірник  оригіналу  установчих  документів  з відміткою   державного   реєстратора   про   проведення  державної реєстрації   юридичної  особи  та  виписка  з  Єдиного  державного реєстру.

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи   зобов’язаний   передати  відповідним  органам  статистики, державної  податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної  картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Підставою  для  взяття юридичної особи на облік в органах статистики,  державної податкової служби, Пенсійного фонду України є  надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Проте, на практиці дуже часто доводиться відвідувати всі установи самостійна та отримувати відповідні довідки та повідомлення. Довідку з ЄДРПОУ (відому як «Довідка статистики») взагалі завжди необхідно отримувати в райуправлінні статистики.